Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Ủy ban nhân dân quận 10

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

1

Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

2

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

3

Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

4

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

5

Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

6

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

7

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

8

Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

9

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

10

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

11

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

12

Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

13

Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

14

Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

15

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

16

Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

17

Thủ tục đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

18

Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

19

Thủ tục đăng ký hợp tác xã

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

20

Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công nghiệp tiêu dùng

21

Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Công nghiệp tiêu dùng

22

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Công nghiệp tiêu dùng

23

Thủ tục tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển

Cán bộ, công chức

24

Thủ tục thi tuyển công chức - cấp huyện

Cán bộ, công chức

25

Thủ tục công nhận phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Cán bộ, công chức

26

Thủ tục thi nâng ngạch công chức - cấp huyện

Cán bộ, công chức

27

Thủ tục phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

Cán bộ, công chức

28

Thủ tục thành lập khu phố mới, ấp mới

Chính quyền địa phương

29

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy hoặc do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi toàn bộ quy trình sản xuất)

An toàn thực phẩm

30

Thủ tục Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ (Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, thay đổi bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực)

An toàn thực phẩm

31

Thủ tục kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thực về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Ủy ban nhân dân quận/huyện

An toàn thực phẩm

32

Thủ tục công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia

Giáo dục và Đào tạo

33

Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã

Giáo dục và Đào tạo

34

Thủ tục thành lập trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Giáo dục và Đào tạo

35

Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

Giáo dục và Đào tạo

36

Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

Giáo dục và Đào tạo

37

Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và Đào tạo

38

Thủ tục giải thể trường trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

39

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

40

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

41

Thủ tục thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở

Giáo dục và Đào tạo

42

Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu

Giáo dục và Đào tạo

43

Thủ tục giải thể hoạt động trường tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

44

Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và Đào tạo

45

Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học tư thục

Giáo dục và Đào tạo

46

Thủ tục sáp nhập, chia tách trường tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

47

Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học

Giáo dục và Đào tạo

48

Thủ tục chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập

Giáo dục và Đào tạo

49

Thủ tục giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Giáo dục và Đào tạo

50

Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và Đào tạo

51

Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Giáo dục và Đào tạo

52

Thủ tục Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (đối với nhà trẻ, nhóm trẻ; trường, lớp mẫu giáo, trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở, phổ thông trung học bán trú và trung tâm học tập cộng đồng)

Giáo dục và Đào tạo

53

Thủ tục cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục

Giáo dục và Đào tạo

54

Thủ tục cấp, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (có nội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở)

Giáo dục và Đào tạo

55

Thủ tục thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục

Giáo dục và Đào tạo

56

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

57

Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

58

Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

59

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

60

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

61

Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng

Cấp Giấy phép xây dựng

62

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ

Cấp Giấy phép xây dựng

63

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (các công trình còn lại không theo tuyến không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc thành phố; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; công trình tín ngưỡng, công trình quảng cáo, hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động)

Cấp Giấy phép xây dựng

64

Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng

Cấp Giấy phép xây dựng

65

Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng

Cấp Giấy phép xây dựng

66

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời

Cấp Giấy phép xây dựng

67

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo

Cấp Giấy phép xây dựng

68

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

Cấp Giấy phép xây dựng

69

Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới công trình (công trình không theo tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động)

Cấp Giấy phép xây dựng

70

Nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế

Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, đăng ký thuế

71

Thủ tục Công nhận Báo cáo viên pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật

72

Thủ tục Miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật

Phổ biến giáo dục pháp luật

73

Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hóa cơ sở

74

Thủ tục công nhận “Ấp văn hóa”

Văn hóa cơ sở

75

Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Văn hóa cơ sở

76

Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa cơ sở

77

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Văn hóa cơ sở

78

Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa cơ sở

79

Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

Văn hóa cơ sở

80

Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Văn hóa cơ sở

81

Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

82

Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch

Hộ tịch

83

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

84

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch (sau đây gọi là các việc hộ tịch khác) của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

85

Thủ tục Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

86

Thủ tục Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

Hộ tịch

87

Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

88

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

89

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

90

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

91

Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

92

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

93

Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Hộ tịch

94

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

95

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hộ tịch

96

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

Hộ tịch

97

Thủ tục Chứng thực chữ ký người dịch là cộng tác viên của Phòng Tư pháp

Chứng thực

98

Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

Chứng thực

99

Thủ tục Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (thủ tục này cũng được áp dụng trong trường hợp chứng thực điểm chỉ khi người yêu cầu chứng thực chữ ký không ký được và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được)

Chứng thực

100

Thủ tục Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chứng thực

101

Thủ tục Chứng thực chữ ký đối với người không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

Chứng thực

102

Thủ tục Cấp bản sao từ sổ gốc

Chứng thực

103

Thủ tục Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Chứng thực

104

Thủ tục Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Chứng thực

105

Thủ tục hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã thành lập mới

Phát triển Nông thôn

106

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

107

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Bảo vệ chăm sóc trẻ em

108

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong quận – huyện, phường – xã, thị trấn

Tổ chức phi Chính phủ

109

Thủ tục đăng ký tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường có phạm vi hoạt động trong quận – huyện, phường – xã, thị trấn (dùng cho đơn vị tổ chức Đại hội từ nhiệm kỳ thứ 2 trở đi)

Tổ chức phi Chính phủ

110

Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong quận – huyện; phường – xã, thị trấn

Tổ chức phi Chính phủ

111

Thủ tục công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn trường hợp có bổ sung, thay đổi thành viên

Tổ chức phi Chính phủ

112

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn

Tổ chức phi Chính phủ

113

Thủ tục cấp giấy phép thành lập quỹ và công nhận điều lệ quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn

Tổ chức phi Chính phủ

114

Thủ tục tự giải thể quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn.

Tổ chức phi Chính phủ

115

Thủ tục đổi tên quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn

Tổ chức phi Chính phủ

116

Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn

Tổ chức phi Chính phủ

117

Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ có phạm vi hoạt động trong quận/huyện, phường/xã/thị trấn

Tổ chức phi Chính phủ

118

Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ hoạt động trong phạm vi quận/huyện, xã/phường/thị trấn

Tổ chức phi Chính phủ

119

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Thư viện

120

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai

Khiếu nại tố cáo

121

Thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn

Khiếu nại tố cáo

122

Thủ tục giải quyết tố cáo

Khiếu nại tố cáo

123

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

Khiếu nại tố cáo

124

Thủ tục cấp Chứng chỉ quy hoạch

Quy hoạch

125

Thủ tục cấp Giấy phép quy hoạch

Quy hoạch

126

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Gia đình

127

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Gia đình

128

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Gia đình

129

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Gia đình

130

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Gia đình

131

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

Gia đình

132

Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

133

Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

134

Thủ tục tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Tôn giáo

135

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

136

Thủ tục cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

137

Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Tôn giáo

138

Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

139

Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

Tôn giáo

140

Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

Tôn giáo

141

Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

Tôn giáo

142

Thủ tục cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tôn giáo

143

Thủ tục giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận – huyện

Đấu thầu lựa chọn nhà thầu

144

Thủ tục giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận – huyện

Đấu thầu lựa chọn nhà thầu

145

Thủ tục thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục nghề nghiệp

146

Thủ tục cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục nghề nghiệp

147

Thủ tục miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Giáo dục nghề nghiệp

148

Thủ tục giải quyết chế độ đối với người hưởng chính sách như thương binh (trường hợp người bị thương thuộc cơ quan cấp huyện hoặc cấp xã và các trường hợp đóng trên địa bàn)

Chính sách có công

149

Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sĩ

Chính sách có công

150

Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình

Chính sách có công

151

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

Chính sách có công

152

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về công trạng và thành tích

Thi đua khen thưởng

153

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Thi đua khen thưởng

154

Thủ tục tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích đột xuất

Thi đua khen thưởng

155

Thủ tục công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”

Thi đua khen thưởng

156

Thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

Thi đua khen thưởng

157

Thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”

Thi đua khen thưởng

158

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

159

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

160

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

161

Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội quận, huyện

Bảo trợ xã hội

162

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Bảo trợ xã hội

163

Tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bảo trợ xã hội

164

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Bảo trợ xã hội

165

Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Bảo trợ xã hội

166

Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Bảo trợ xã hội

167

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

Đất đai

168

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

Đất đai

169

Thủ tục trả lại tài sản

Bồi thường nhà nước

170

Thủ tục cấp và chi trả tiền bồi thường

Bồi thường nhà nước

171

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Bồi thường nhà nước

172

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

173

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức và cá nhân theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

174

Cấp mới Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

175

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm

Khám bệnh, chữa bệnh

176

Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ

Khám bệnh, chữa bệnh

177

Hỗ trợ huấn luyện trực tiếp cho nguời lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động

An toàn lao động

178

Thủ tục bán tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Công sản

179

Thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Công sản

180

Thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Công sản

181

Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện

Nhà ở

182

Thủ tục đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp

Lao động tiền lương

183

Thủ tục thẩm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách quận - huyện

Đầu tư công

184

Thủ tục thẩm định và quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng nhóm C được phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư

Đầu tư công

185

Thủ tục thẩm định và quyết định đầu tư dự án không có cấu phần xây dựng nhóm C được phân cấp cho Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư

Đầu tư công

186

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

187

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Lưu thông hàng hóa trong nước

188

Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

189

Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)

Lưu thông hàng hóa trong nước

190

Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

191

Thủ tục cấp, cấp lại (trường hợp hết hiệu lực) Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước